Forretningsbetingelserne

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Strategien ApS (”Strategien/digidar”) og kunden (“Kunden”), hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem.

1. Generelt
1.1 Strategien er et web- og marketingbureau. Strategien udarbejder hjemmesider. Google Ads, SEO og webshops (”Webløsning), bistår Kunden efterfølgende bl.a. med hosting og support af Webløsningen samt online markedsføring på bl.a. Google og sociale medier.

2. Aftalegrundlaget
2.1 Betingelserne udgør sammen med Strategien tilbudsmateriale, inkl. mailkorrespondance og ordrebekræftelser, det samlede aftalegrundlag for Strategiens salg og levering af serviceydelser til Kunden. Nedenfor i pkt. 3 beskrives de typiske services, som Strategien tilbyder.

2.2 Kundens køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept af Strategiens tilbud.
Kundens angivelse af særlige vilkår i e-mails mv. anses ikke som en fravigelse af betingelserne, medmindre Strategien udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

3. Services
3.1 Strategien Hjemmeside og webshop (Webløsning)

3.1.1 Strategien leverer en Webløsning udarbejdet i open source CMS’et WordPress. Strategien har lavet ”WP Grundform®”, som er en sammensætning af WordPress, webshopsystemet WooCommerce (såfremt man har købt en webshop), et tema og udvalgte plugins. Det betyder, at Kunden får bedst mulige funktioner og muligheder, som anbefales af Strategien. Kunden kan efterfølgende let redigere, vedligeholde og videreudvikle Webløsningen.

3.1.2 Kunden modtager efter en dialog med Strategien en fast pris (fremgår af tilbudsmaterialet/ordrebekræftelsen), som baseres på Strategiens vurdering af, hvor lang tid det tager at lave Webløsningen og dens omfang bl.a. ud fra antal undersider. Kunden vil ikke uden forudgående aftale modtage ekstra opkrævning.

3.1.3 Har Kunden ønsker til specifikke funktioner, som ikke er i WP Grundform®, eller ønsker til udvidelser af opgaven undervejs, f.eks. funktioner eller øget omfang af Webløsningen, vil det øge opgavens omfang, og Kunden vil kunne vælge, om Kunden ønsker at tilkøbe de antal timer, der kræves for, at Strategien kan udføre dette.

3.1.4 Kunden vil efter opgavens start have en dialog med en designer hos Strategien omkring Webløsningens design, som Kunden efterfølgende vil kunne få rettet, indtil Kunden er tilfreds. Kunden vil ikke kunne afvige markant fra det oprindeligt aftalte design efterfølgende uden at foretage tilkøb af timer. Den løbende korrigering af designet vil i øvrigt ske efter et rimelighedsprincip ift. omfanget af rettelser.

3.1.5 Webløsningen er funktionel på gængse nyere enheder, som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes.

3.1.6 En Webløsningsopgave forventes at tage højest 30 dage. De 30 dage begynder at løbe ved accept af opgaven.

3.1.7 Betaling forfalder i 2 rater – 1. rate ved igangsættelse af opgaven og 2. rate ved overdragelse af Webløsningen eller efter 30 dage, jf. også pkt. 4.4. Evt. aftalte abonnementer, såsom hosting, forfalder samtidig med 2. rate. Såfremt Kunden ikke betaler 1. rate rettidigt, forfalder 2. rate samt evt. aftalte abonnementer straks til betaling, og Strategien kan kræve betaling ved inkasso, jf. pkt. 4.10, af både 1. og 2. rate samt evt. abonnementer. Såfremt at en forsinkelse af opgaven skyldes Kundens forhold, er Strategien efter forløbet af de 30 dage således berettiget til – efter at have rykket Kunden én gang – at overdrage Webløsningen og fakturere Kunden.

3.1.7.1 En overdragelse af Webløsningen betyder, at Kunden får login til Webløsningen. Det vil enten ske når 1) opgaven afsluttes, og Webløsningen er online på Kundens domæne, eller 2) når Kunden ønsker at lægge indhold, såsom produkter, ind på et test-domæne, og Strategien arbejde er udført foruden at lægge den online på Kundens domæne og andre småting, eller 3) Strategien ikke modtager svar fra Kunden og derfor vurderer, at Kunden ikke har interesse i at færdiggøre Webløsningen.

3.2 Hosting & Support af Webløsning
3.2.1 Hosting & Support er et abonnement, som automatisk fornyes, som indebærer to dele; 1) Hosting af webløsningen således at den er tilgængelig online, samt 2) opdateringer af ”WP Grundform®”, løbende overvågning af Kundens webløsning samt adgang til Strategien support på telefon og mail såsom hvordan Kunden kan redigere Webløsningen ift. tekst og billeder. Mængden af support sker efter et rimelighedsprincip. Ønsker Kunden, at Strategien udfører konkrete opgaver på Webløsningen, anses dette som arbejde udenfor supportaftalen, og der faktureres særskilt, se på pkt. 3.5. Prisen på ydelsen afhænger af Webløsningens omfang og vil fremgå af tilbudsmaterialet. Når Kunden køber denne aftale gennem Strategien, er Strategien databehandler for Kunden.

3.2.2 Der vil på enhver hostingløsning være en bestemt tilgængelig mængde ressourcer, hvorfor der er en begrænsning i form af pladsforbrug, trafik og processorkraft. Kunden har dog mulighed for at opgradere ressourcerne ved behov.

3.2.3 Strategien kan ikke drages til ansvar for nedetider, som skyldes Strategiens serverleverandørs forhold, ligesom Strategien ikke kan garantere specifikke oppetider for Kundens Webløsning.

3.2.4 Strategien forbeholder sig retten til at måtte sætte Kundens hostingaftale på pause, såfremt det kan påvises, at Kunden eller Kundens Webløsning udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software, som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af Kunden.

3.2.5 WP Grundform opdateres jævnligt til senest tilgængelige version, medmindre der dermed vil opstå kompatibilitetsproblemer med den resterende Webløsning.

3.2.6 Det primære ansvar for Webløsningen på hviler Kunden. Strategien bestræber sig dog på at udbedre evt. fejl forårsaget af Kunden selv eller tredjepart, herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af sådanne fejl faktureres særskilt.

3.2.7 For så vidt angår bindingsperiode og opsigelsesperiode.

3.3 Internetdomæne
3.3.1 Servicen ”Internetdomæne” er et abonnement, som automatisk fornyes, da Kunden løbende lejer f.eks. et ”.dk”-domæne hos en domæneregistrator, som der årligt skal betales til. Kunden kan i forbindelse med en ny webløsning købe Strategien til at oprette og købe et internetdomæne til Kundens virksomhed. Strategien vil således stå som ejer samt fakturere Kunden løbende for at leje dette domæne. Prisen på et internetdomæne afhænger af, hvilken endelse domænet har, såsom ”.dk”.

3.3.2 Kunden kan til enhver tid overtage ejerskabet over sit domæne, såfremt Kunden har betalt rettidigt, og ingen services tilbageholdes jf. pkt. 4.7. Ved opsigelse se pkt. 5.4, hvorefter Kunden vil få tilsendt instrukser for, hvordan internetdomænet flyttes.
3.3.3 For så vidt angår bindingsperiode og opsigelsesperiode se pkt. 5.

3.4 Online markedsføring
3.4.1 Servicen ”Online markedsføring” er et abonnement, som automatisk fornyes, da resultater med online markedsføring bedst sker ved løbende optimeringer. Med et markedsføringsabonnement vil Strategien bistå Kunden med at opnå et øget salg af Kundens produkter og/eller ydelser. Dette gøres igennem medier såsom Google Ads, SEO og annoncering på sociale medier. Når Kunden køber Online markedsføring, er Strategien databehandler for Kunden. Se hertil pkt. 10 som Kunden accepterer, såfremt aftale om Online markedsføring indgås.

3.4.2 Kunden vil indledningsvist have en dialog med Strategien omkring indsatsen. Kunden vil herefter modtage en pris, som baserer sig på Strategiens estimering af, hvor mange timer indsatsen vil tage at udføre på månedsbasis. Denne pris er fast, og Kunden vil ikke modtage yderligere opkrævning, medmindre andet aftales. Strategien vil herefter eksekvere strategien og løbende optimere i samarbejde med Kunden. Kunden vil modtage løbende skriftlige og/eller telefoniske rapporteringer over, hvordan det går. Såfremt Kunden undervejs øger indsatsens karakter, og arbejdets omfang øges for Strategien, vil Strategien tilbyde Kunden at opgradere aftalen og det månedlige antal timer, således at det stemmer overens.

3.4.3 At få succes med online markedsføring kræver et samarbejde, og for at opnå bedst mulige resultater vil Kunden skulle give Strategien inputs til markedsføringen baseret på Kundens viden om Kundens forretning. Kundens endelige resultater vil i høj grad være afhængig af, hvor attraktiv Kunden og dens forretning er på markedet, hvorfor Strategien ikke kan stille nogen garanti for specifikke resultater.

3.4.4 For så vidt angår bindingsperiode og opsigelsesperiode se pkt. 5.

3.5 Enkeltstående services og klippekort

3.5.1 Strategien tilbyder Kunden enkeltstående opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning, redigering på Kundens Webløsning, ekstra rettelser af Kundens Webløsning mm., på timebasis eller ved køb af klippekort.

3.5.2 Et klippekort faktureres ved køb og er gyldig i 1 år fra købsdatoen, medmindre andet aftales særskilt.

3.6 GDPR løsninger
3.6.1 Strategien fraskriver sig ethvert ansvar ved Kundens anvendelse af Strategiens GDPR løsninger, herunder cookiedeklaration og cookie- og privatlivspolitik, og kan hverken gøres ansvarlig for fejl og mangler ved Kundens brug af skabeloner eller for senere regel- og lovændringer, der måtte få betydning for indholdet og behovet for opdatering heraf.”

4. Priser, fakturering og betaling
4.1 Strategien oplyser priser i sit tilbudsmateriale til Kunden.
4.2 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms. Strategien forbeholder sig retten til at justere priser mod forudgående varsel, herunder årligt for så vidt angår abonnementer.
4.3 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.
4.4 For så vidt angår Strategiens services i forbindelse med en Webløsning skal betaling ske i to lige store rater:

* 1. rate forefalder til betaling ved igangsættelse af opgaven.
* 2. rate forefalder til betaling ved overdragelse af Webløsningen eller den nominerede tid for opgaven, jf. pkt. 3.1.6. Evt. aftalte abonnementer, såsom hosting, forfalder samtidig med 2. rate.

Såfremt Kunden ikke betaler 1. rate rettidigt, forfalder 2. rate samt evt. aftalte abonnementer straks til betaling, og Strategien kan kræve betaling ved inkasso, jf. pkt. 4.10, af både 1. og 2. rate samt evt. aftalte abonnementer.

4.5 Ved enkeltstående opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning, ekstra rettelser af Kundens Webløsning mm. vil Kunden blive faktureret ved opgavens start eller alternativt ved Kundens køb af klippekort. Sådanne enkeltstående eller ekstra opgaver faktureres til gældende timepris, hvor der ved køb af klippekort gives en timeprisrabat.

4.6 Betaling af abonnementsydelsen Hosting & Support skal forudbetales. Det vil fremgå af tilbudsmaterialet hvor lang en periode, der faktureres for. Se pkt. 5.1.

4.7 Betaling af abonnementsydelsen Internetdomæne skal forudbetales 1 år ad gangen, medmindre andet aftales. Se pkt. 5.1.

4.8 Betaling af abonnementsydelsen online markedsføring kan enten forudbetales eller betales i rater, dog er der krav på tilmelding af automatisk betaling. Det vil fremgå af tilbudsmaterialet hvor lang en periode, der betales for. Se pkt. 5.1.

4.9 Strategiens arbejde vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget. Ligeledes tager Strategien forbehold for at tilbageholde sin ydelse, sætte evt. services, såsom hosting, på hold samt fakturere udestående beløb, indtil betaling har fundet sted i tilfælde af, at Kunden ikke overholder betalingsfristen.

4.10 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges hhv. et rykkergebyr på kr. 100,00 og et kompensationsgebyr på kr. 310,00, begge pr. rykker, samt en rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler, og Strategien tager forbehold for i øvrigt at forfølge sit krav.

5. Bindingsperiode samt opsigelse
5.1 På Strategien abonnementsydelser er der en bindingsperiode. For disse services gælder følgende bindingsperioder, medmindre andet er aftalt i det tilbudsmateriale, som Kunden har modtaget fra Strategien:
* Markedsføring: 6 måneders binding ad gangen
* Hosting & Support: 12 måneders binding ad gangen
* Internetdomæne: 12 måneders binding ad gangen

Kunden kan opsige abonnementet inden en ny periode gentegnes til udløb af ovenstående bindingsperiode. Ved opsigelse inden udløb af bindingsperioden vil Kunden ikke få tilbagebetalt betalingen for den forudbetalte restabonnementsperiode.

5.2 En abonnementsaftale, såsom online markedsføring, hosting & support og internetdomæne, kan frit opsiges af begge parter skriftligt med løbende måned + 1 måned forud for datoen for den kommende bindingsperiodes fornyelse. Ved opsigelse inden udløb af bindingsperioden vil Kunden ikke få tilbagebetalt betalingen for den forudbetalte restabonnementsperiode.

5.3 Såfremt Kunden vælger at opgradere en abonnementsydelse undervejs i en bindingsperiode, vil bindingsperioden starte forfra og dermed starte på ny jf. 5.1 som en ny samlet aftale.

5.4 Opsigelse skal ske skriftligt og tydeligt til kontakt@Strategien.dk og med så tilstrækkelige oplysninger om Kunden, at Strategien kan identificere Kunden og aftalen, som opsiges. Desuden skal der altid nævnes hvilke services, der opsiges for.

6. Kundens rettigheder og forpligtelser
6.1 Kunden er ansvarlig for at stille de nødvendige materialer og oplysninger til rådighed for Strategien, og at dette sker rettidigt, så Strategien kan levere den aftalte serviceydelse til Kunden rettidigt. Sådanne materialer og oplysninger kan være tekst og billeder til Webløsningen eller til annoncer til sociale medier. Strategien gennemgår ikke de modtagne materialer og oplysninger, herunder ift. kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. Sådan bistand vil betragtes som ekstra arbejde, der faktureres særskilt.

6.2 Når Strategien har overdraget Webløsningen, jf. pkt. 3.1.7.1, har Kunden 30 dages reklamationsret, hvor Kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler ved Webløsningen, som ønskes udbedret. Reklamationer indgivet efter 30 dage fra overdragelsen faktureres særskilt. Reklamationsretten omfatter eks. ikke fejl eller mangler, Kunden selv har forårsaget, eller som er ønskede funktioner, der ikke oprindeligt var omfattet af opgaven.

7. Ophavsret
7.1 Ophavsretten til eks. den overdragede Webløsning tilfalder Strategien. Strategien må til enhver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge, herunder ift. idégrundlag, funktionalitet og design.

7.2 Efter overdragelse af eks. Webløsningen tilfalder alle øvrige immaterielle rettigheder Kunden, herunder en tidsubegrænset brugsret bl.a. til det benyttede WP Grundform. Kunden har således ret til bl.a. at bruge, ændre, videreudvikle, kopiere, overdrage og markedsføre Webløsningen og ethvert af dens elementer på såvel internettet som andre medier.

7.3 Kunden har ansvaret for, at materiale og oplysninger, som Kunden leverer til Strategien, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, og at Kunden er berettiget til at bruge materialet. Såfremt materiale er udviklet af tredjemand, skal Kunden gøre Strategien opmærksom herpå og oplyse om evt. licensbetingelser for det pågældende materiale til Strategien.

8. Fortrolighed
8.1 Strategien forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning om Kundens forretningskoncepter, forretningsforbindelser, samt oplysninger af økonomisk eller strategisk karakter om Kunden, som i forbindelse med parternes samarbejde måtte komme til Strategiens kundskab.

8.2 Strategien har ret til i eget markedsføringsmateriale at benytte Kundens navn, markedsføringsresultatet og Webløsning som reference.

9. Strategiens ansvar
9.1 Strategien forpligter sig til at levere til den aftalte tid, såfremt Kunden overholder det aftalte. Dog tager Strategien forbehold for sygdom og andre pludseligt opståede nødsituationer, force majure og lignende uden for Strategiens kontrol, som Strategien ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet.

9.2 Strategien er ansvarlig over for Kunden for serviceydelserne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af aftalen og disse betingelser.

9.3. Strategien kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, tidstab, følgeskader, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab mv., som Kunden måtte lide.

9.4 Kundens erstatningskrav over for Strategien kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af Kundens betalinger for de seneste 6 måneders services iht. den mellem parterne indgåede abonnementsaftale. Hvor det er relevant, har Strategien ret til regres mod den, hvem Strategien finder ansvarlig.

9.5 Strategien kan således ikke drages til ansvar i eks, men ikke begrænset til, følgende tilfælde:
* Såfremt Kundens Webløsning har nedetid som følge af hosting eller fejl, kompatibilitetsproblemer og andre problemer med WP Grundform®, herunder hvis Webløsningen lavet af Strategien skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel samt ved redelegeringer af domæner eller ændringer i DNS, eller hvor Strategien har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på Webløsningen.

* Såfremt Kunden oplever faldende placeringer på søgemaskiner, såsom Google, ved udarbejdelse af en ny Webløsning samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

* Hvor Strategien er behjælpelig med generel vejledning, herunder hvor vejledningen er relateret til juridiske spørgsmål og problemstillinger. Kunden kan ikke støtte ret på sådan generel vejledning og rejse krav mod Strategien. Strategien yder ikke juridisk rådgivning og anbefaler derfor, at Kunden søger fagkyndig juridisk rådgivning.

* Forhold som er uden for Strategiens kontrol, såsom nedbrud af eller svigtende adgang til Webløsningen, strømafbrydelser eller problemer med internetforbindelsen, hærværk på systemet – både fysisk, computervirus og hacking – eller misbrug af personoplysninger.

9.6 Såfremt Strategien byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves, forholder Strategien sig retten til at annullere aftalen i sin helhed eller den del af opgaven, som ikke kan laves, mod at tilbagebetale det betalte eller en del heraf til Kunden.

10. GDPR
10.1 I det omfang Strategien modtager personoplysninger fra Kunden som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger (“Personoplysningerne”), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk ret og EU-lovgivning. Strategien må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til. Kunden accepterer i forbindelse med indgåelsen af et kundeforhold Strategiens databehandleraftale.

10.2 Strategien anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne udføre de aftalte serviceydelser. Når Strategien eks. leverer en WP Grundform® Webløsning, er Strategien ikke databehandler for Kunden. Kunden er således dataansvarlig for Webløsningen og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som Kundens Webløsning består af. Strategiens evt. bistand til Kunden iht. databehandleraftalen faktureres efter timepris, jf. pkt. 4.5. Hvis Kunden derimod køber et Hosting & Support gennem Strategien eller bistår Kunden med Online markedsføring, er Strategien databehandler for kunden. som Kunden accepterer, såfremt aftale om hosting indgås.

10.3 Ansvarsbegrænsningen i pkt. 9 gælder ligeledes ift. krav i forbindelse med bl.a. brud på persondatasikkerheden, herunder krav fra registrerede samt i forbindelse med behandlinger foretaget af Strategien, som Kunden har ansvaret for.

10.4 Der henvises i øvrigt til Forretningsbetingelsernes cookie- og privatlivspolitik på www.strategien.dk

11. Ændringer
11.1 Strategien er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne eks. såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres, vil Kunden blive informeret om dette, hvor Kunden inden 20 dage har mulighed for at opsige samarbejdet med virkning pr. datoen inden, at de nye betingelser træder i kraft, mod betaling af det hidtil da af Strategien leverede arbejde. Såfremt Kunden ikke opsiger samarbejdet inden 20 dage, fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

12. Tvister og værneting
12.1 Såfremt en mindelig løsning ikke kan findes parterne imellem, skal enhver tviste eller uoverensstemmelse afgøres efter dansk ret med værneting i Københavns Byret.

13. Andre bestemmelser
Strategien 13.2 Betingelserne er gældende fra 1. april 2024 og erstatter tidligere gældende betingelser.